Sitemap

Bạn nói Arch Linux như thế nào?

Điều hướng nhanh chóng

Phát âm của Arch Linux là AR-kal LINUX."Ar" được phát âm giống như "h" trong gấu, và "kal" được phát âm giống như cách gọi của từ Scotland.Vì vậy, nó sẽ được phát âm giống như "ark-uh-leen-zuh".