Sitemap

Jak ominąć rejestr WSUS?

WSUS bypass regedit to sposób na wyłączenie lub pominięcie programu WSUS w systemie Windows.Może to być przydatne, jeśli chcesz zarządzać własnymi aktualizacjami lub jeśli chcesz rozwiązać problemy z programem WSUS.

Istnieje kilka różnych sposobów na ominięcie rejestru WSUS, ale najłatwiejszym i najczęstszym jest użycie narzędzia innej firmy.Istnieją również wbudowane metody, których można użyć w razie potrzeby.

Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu narzędzia innej firmy lub korzystaniu z niego, w naszym artykule znajdziesz kilka zaleceń dotyczących znajdowania narzędzi innych firm i korzystania z nich.

Wreszcie, istnieje również kilka wbudowanych metod, których można użyć w razie potrzeby.Obejmują one zmianę wartości klucza rejestru, utworzenie skryptu startowego i użycie ustawień zasad grupy.

Każda z tych metod ma swoje zalety i wady, dlatego ważne jest, aby wybrać taką, która będzie najlepiej odpowiadać Twoim potrzebom.

Jaki jest klucz rejestru dla programu WSUS?

Klucz rejestru dla programu WSUS to HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows Server Update Services.

Ten klucz zawiera następujące podklucze:

• wsusServerLocation (DWORD) — ten podklucz określa lokalizację serwera WSUS.Wartość domyślna to „http://serwer0

• wsusServerName (DWORD) – ten podklucz określa nazwę serwera WSUS.Wartość domyślna to "WSUS".

• wsusClientPort (DWORD) — ten podklucz określa port, na którym klient WSUS łączy się z serwerem WSUS.Wartość domyślna to 853

• wsusClientAuthenticationLevel (DWORD) — ten podklucz określa sposób przekazywania informacji uwierzytelniających od klienta do serwera WSUS.Możliwe wartości to 0 (brak uwierzytelniania), 1 (uwierzytelnianie podstawowe) lub 2 (uwierzytelnianie zabezpieczeń systemu Windows). Wartość domyślna to

• wsusClientProtocolVersion (DWORD) — ten podklucz wskazuje, która wersja protokołu Windows Security Authentication Protocol powinna być używana przez klienta WSUS podczas łączenia się ze zdalnym serwerem WSUS za pośrednictwem protokołu TCP/IP.Możliwe wartości to 1 i 2, odpowiadające odpowiednio wersjom 1 i 2 protokołu uwierzytelniania zabezpieczeń systemu Windows.Wartość domyślna to

Ponadto ten klucz zawiera również te dwa klucze:

• FileShareWatcherEnabled (BOOLEAN) — w przypadku ustawienia na PRAWDA funkcja FileShare Watcher zostanie włączona we wszystkich udziałach zawierających pliki aktualizacji dla klientów korzystających z funkcji BranchCache w systemach operacyjnych Microsoft Windows Vista lub nowszych, a aktualizacje ze źródeł innych niż serwery Microsoft Update nie będą pobierane bezpośrednio na lokalnych dyskach twardych klientów, ale zamiast tego są buforowane w sieciowych udziałach plików dostępnych dla klientów z włączoną usługą BranchCache”.

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows Server Update Services.FileShareWatcherEnabled=TRUE"Jeśli chcesz, aby Twoi użytkownicy korzystali z plików offline i online, musisz włączyć File Share Watcher w ustawieniach WSU"Możesz przeczytać więcej na ten temat tutaj: https ://supportforums.microsoft.com/en-us/thread/2144253?start=0&tstart=0#p214425

 1. contoso.com”.
 2. „Klucz rejestru dla WSUSA bypass regitis znajduje się w HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WUAUSERENUMERATOR Parameters, gdzie istnieje DWORD o nazwie „EnableOfflineFiles”. Ustawienie jego wartości na FAŁSZ wyłącza buforowanie plików trybu offline, jednak jeśli opcja EnableOfflineFiles nie została wcześniej ustawiona wtedy wszelkie aktualizacje pobrane ze źródła aktualizacji innego niż serwery Microsoft Update będą nadal buforować lokalnie na komputerach klienckich, nawet jeśli opcja DisableOfflineFiles została ustawiona na TRUE."false"Disable Offline Files""true"Enable Offline FilesMożesz przeczytać więcej na ten temat tutaj: https:// fora pomocy technicznej .microsoft .com/en-us/thread/2144253?start=0&tstart=0#p214425"Aby wyłączyć buforowanie plików offline w WSU:"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WUAUSERENUMERATORParameters"EnableOfflineFiles="false""Aby włączyć buforowanie plików offline w WSU:"HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet \Services\WUAUSERENUMERATOR Parameters"EnableOfflineFiles="true"Istnieje kilka sposobów konfigurowania infrastruktury aktualizacji oprogramowania w organizacji przy użyciu obiektu zasad grupy (GPO).Jednym ze sposobów jest skonfigurowanie obiektu zasad grupy z określoną konfiguracją ustawień klienta usługi SoftwareUpdate w obszarze Konfiguracja komputera > Szablony administracyjne > System > Zarządzanie aktualizacjami.

Gdzie znajduje się rejestr programu WSUS?

Rejestr programu WSUS znajduje się w następującej ścieżce: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsUpdateWSUS

Możesz użyć narzędzia regedit, aby przeglądać i modyfikować zawartość tego rejestru.Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł firmy Microsoft „Jak używać programu RegEdit do zarządzania ustawieniami usługi Windows Update” pod adresem

.

Jak edytować klucze rejestru programu WSUS?

 1. Otwórz konsolę „Windows Update Services”, wpisując „wus”.
 2. W konsoli „Windows Update Services” kliknij węzeł „Konfiguracja serwera”.
 3. Po prawej stronie okna, w obszarze „Właściwości serwera”, znajdź i kliknij dwukrotnie klucz o nazwie „Ustawienia serwera WSUS”.
 4. W oknie Ustawienia serwera WSUS, w obszarze „Parametry konfiguracji” znajdź i kliknij dwukrotnie klucz o nazwie „URL witryny administracyjnej programu WSUS”.
 5. W oknie Adres URL witryny administracyjnej programu WSUS wpisz pełny adres URL witryny administracyjnej programu WSUS (na przykład: http://serwer01/wsus).
 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Ustawienia serwera WSUS.
 7. Kliknij dwukrotnie klucz o nazwie „Domyślna witryna sieci Web” w lewym okienku konsoli Windows Update Services, aby otworzyć okno dialogowe właściwości.
 8. Pod „[witryna sieci Web]” w tym polu właściwości znajdź i kliknij dwukrotnie wartość odpowiadającą nazwie witryny administracyjnej programu WSUS (na przykład: wsus). Spowoduje to ustawienie Twojej witryny sieci Web jako domyślnej dla wszystkich aktualizacji z usług Windows Update — przyszłe aktualizacje będą pobierane z tej witryny sieci Web przed pobraniem z innych witryn sieci Web skonfigurowanych dla usług Windows Update.
 9. (Opcjonalnie) Aby skonfigurować, które konkretne typy aktualizacji mają być pobierane z serwera WSUS, w sekcji „[Typy aktualizacji]” dodaj nowe typy aktualizacji, klikając Dodaj... i wprowadzając nazwę dla każdego nowego typu aktualizacji (na przykład: Zabezpieczenia Aktualizacje), wybierając kategorię dla tego typu aktualizacji (na przykład: Produkty firmy Microsoft), a następnie klikając przycisk OK.
 10. (Opcjonalnie) Aby określić, które komputery powinny otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń w pierwszej kolejności, wybierz jeden lub więcej komputerów w Usługach domenowych w usłudze Active Directory (AD DS), klikając ich nazwy w Eksploratorze obiektów AD DS, klikając je prawym przyciskiem myszy i wybierając Właściwości. Na karcie Ogólne okna dialogowego Właściwości tego wybranego komputera kliknij przycisk Sprawdź dostępność aktualizacji . Wybór wielu komputerów jest również możliwy przy użyciu symboli wieloznacznych (*). Po dodaniu lub wybraniu komputerów naciśnij Zastosuj u dołu okna dialogowego.
 11. (Opcjonalnie)Aby określić, jak często mają być sprawdzane aktualizacje zabezpieczeń dla każdego wybranego komputera(ów), wybierz opcję z listy rozwijanej znajdującej się pod polem wyboru Zezwalaj. Dostępne opcje to Codziennie, Tygodniowo, Miesięcznie lub Rocznie. Jeśli chcesz skonfigurować sposób automatycznego aktualizowania bez konieczności ręcznego sprawdzania dostępności aktualizacji każdego dnia/tygodnia/miesiąca itp., zamiast tego użyj opcji Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji.
 12. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, aby użytkownicy, którzy nie są zalogowani do kontrolerów domeny podczas próby zainstalowania poprawek zabezpieczeń za pośrednictwem usług Windows Update przy użyciu funkcji Aktualizacje automatyczne byli włączona z włączonymi ustawieniami zasad grupy, usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz przetwarzanie zasad grupy znajdującego się pod sekcją Opcje zabezpieczeń. Naciśnij przycisk Zastosuj u dołu okna dialogowego po wprowadzeniu zmian.
 13. (Opcjonalnie) Aby wyłączyć automatyczne wykrywanie wymaganych składników oprogramowania podczas procesu instalacji za pomocą funkcji Aktualizacje automatyczne z włączonymi ustawieniami zasad grupy, a następnie wyczyść ustawienie Włączone wykrywanie składników znajdujące się pod sekcją Opcje zabezpieczeń. Po wprowadzeniu zmian naciśnij przycisk Zastosuj u dołu okna dialogowego.

Jakie są konsekwencje edytowania kluczy rejestru programu WSUS?

Istnieje kilka potencjalnych konsekwencji edytowania kluczy rejestru programu WSUS.Najbardziej oczywiste jest to, że możesz uszkodzić serwer WSUS.Edycja niewłaściwego klucza może również spowodować, że komputer przestanie odpowiadać, a nawet ulegnie awarii.Ponadto, jeśli usuniesz klucz z rejestru, przywrócenie jego ustawień do poprzedniego stanu będzie trudne (jeśli nie niemożliwe).Wreszcie, niektóre funkcje systemu Windows (takie jak BitLocker) polegają na skonfigurowaniu określonych kluczy rejestru w określony sposób.Jeśli zmodyfikujesz te klucze bez odpowiedniego zrozumienia ich działania, system może nie działać zgodnie z przeznaczeniem.

Czy istnieje sposób na zresetowanie ustawień rejestru programu WSUS?

Tak, istnieje sposób na zresetowanie ustawień rejestru programu WSUS.Należy to jednak robić tylko w ostateczności, gdy wszystkie inne próby zawiodły.

Niektóre typowe przyczyny problemów z usługą Windows Update obejmują nieprawidłowe pliki instalacyjne, nieaktualne wersje oprogramowania, niekompatybilne sterowniki sprzętowe oraz niewystarczające zasoby systemowe, takie jak pamięć lub miejsce na dysku. „Czy mogę używać skryptów WMI do automatyzacji zadań związanych z aktualizacją oprogramowania mojego komputera?

Skrypty WMI mogą służyć do automatyzacji zadań związanych z aktualizacją oprogramowania komputerów, ale powinny być używane tylko przez doświadczonych administratorów, którzy rozumieją, jak działa usługa WMI. Skąd mam wiedzieć, czy potrzebuję pomocy w rozwiązywaniu problemów z połączeniem mojego komputera z aktualizacjami Microsoft Update?

Jeśli podczas próby zainstalowania lub zaktualizowania aktualizacji firmy Microsoft na komputerze występują problemy z połączeniem, może być konieczne skontaktowanie się z zespołem pomocy technicznej IT w celu uzyskania pomocy. „Czy mogę całkowicie wyłączyć aktualizacje na moim komputerze?„Nie — całkowite wyłączenie aktualizacji na komputerze nie rozwiąże żadnych podstawowych problemów i może potencjalnie spowodować więcej szkód niż pożytku”. rozwiązania, ponieważ te aktualizacje często rozwiązują często spotykane problemy." "Mam problem z połączeniem mojego komputera z Aktualizacjami Microsoft - co mogę zrobić?„Jest wiele rzeczy, które możesz wypróbować, jeśli masz problemy z połączeniem komputera z publikacjami za pośrednictwem usługi aktualizacji, w tym sprawdzanie dostępności zaktualizowanych sterowników i sprawdzanie, czy środowisko sieciowe jest w dobrym stanie”. „Jak przestać otrzymywać powiadomienia o dostępnych aktualizacjach od firmy Microsoft?

 1. Zacznij od otwarcia Edytora rejestru systemu Windows (regedit). Przejdź do następującego klucza: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsUpdate Kliknij prawym przyciskiem myszy WindowsUpdate i wybierz Nowy > Wartość DWORD (32-bitowa) Nazwij nową wartość „ResetWSUS” i ustaw jej wartość na Zamknij Edytor rejestru Uruchom ponownie komputer Spróbuj ponownie zainstaluj lub zaktualizuj program WSUS Jeśli nadal występują problemy z programem WSUS, może być konieczne zresetowanie ustawień rejestru programu WSUS Więcej informacji na temat resetowania ustawień rejestru programu WSUS można znaleźć w naszym artykule tutaj: http://wwwmicrosoft... wsus/en-us/articles/reset-wsus-registry Uwaga: należy pamiętać, że wszelkie zmiany wprowadzone w ustawieniach usługi Windows Update w regedit zaczną obowiązywać natychmiast po zamknięciu regedit i ponownym uruchomieniu komputera — więc upewnij się, że jesteś zadowolony ze zmianami, zanim je zapiszesz!Jeśli potrzebujesz pomocy w konfigurowaniu usługi Windows Update lub korzystaniu z niej, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej IT. Czy istnieje sposób na zresetowanie ustawień rejestru programu WSUS?„Tak, w razie potrzeby można zresetować ustawienia rejestru programu WSUS, ale należy to robić tylko w ostateczności, gdy wszystkie inne próby zawiodły”. Jakie są typowe przyczyny problemów z usługą Windows Update?
 2. OpenWindowsUpdateAndConfigureNotificationSettings W obszarze Ogólne odznacz oba pola obok kategorii „Aktualizacje od firmy Microsoft”Kliknij OK. Dlaczego otrzymuję komunikat o błędzie podczas próby połączenia mojego komputera z publicznymi wersjami MSU?Publiczne edycje MSU wymagają subskrypcji, aby nie móc kontaktować się z użytkownikami spoza obszaru subskrypcji premium.

Jak zmienić ustawienia serwera WSUS w rejestrze?

Jeśli chcesz ręcznie skonfigurować ustawienia na swoim serwerze WSUS tylko do celów synchronizacji ActiveSync, powinieneś ustawić AutoConfig na 0 w kroku 7 powyżej przed kliknięciem OK.

 1. Otwórz Edytor rejestru systemu Windows, klikając Start, wpisując regedit w polu wyszukiwania i naciskając Enter.
 2. W edytorze rejestru przejdź do: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsUpdateActiveSync.
 3. W prawym okienku tego klucza utwórz nową wartość DWORD o nazwie „AutoConfig” o wartości 1 (umożliwi to automatyczną konfigurację).
 4. Zamknij edytor rejestru.
 5. Na serwerze WSUS otwórz Menedżera serwera i kliknij Narzędzia > Konsola administracyjna WSUS .
 6. W obszarze Serwery wybierz swój serwer WSUS i kliknij Właściwości.
 7. W obszarze Ustawienia synchronizacji zmień Autokonfigurację na 0 (spowoduje to wyłączenie automatycznej konfiguracji). Kliknij OK .

Jaki jest cel ustawienia Rejestru Nie łącz się z żadnymi lokalizacjami internetowymi usługi Windows Update?

To ustawienie rejestru uniemożliwia usłudze Windows Update łączenie się z Internetem w celu pobrania aktualizacji.Jeśli wyłączysz to ustawienie, usługa Windows Update będzie próbowała połączyć się z Internetem za każdym razem, gdy sprawdza dostępność aktualizacji.Może to zwiększyć wykorzystanie przepustowości komputera i moc obliczeniową.

Ustawienie rejestru Nie łącz się z żadnymi lokalizacjami internetowymi usługi Windows Update znajduje się w następującym kluczu: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsUpdate

Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć to ustawienie, wykonaj następujące kroki:

Rysunek A: Okno klucza i wartości w RegEdit

Rysunek B: Wartość DWORD o nazwie „DoNotConnectToAnyWindowsUpdateInternetLocations” w RegEdit

Rysunek C: Wartość DWORD DoNotConnectToAnyWindowsUpdateInternetLocations ustawiona na 1 w RegEdit

 1. Otwórz menu Start i wpisz regedit w polu wyszukiwania.
 2. Kliknij OK, gdy otworzy się regedit.
 3. W lewym okienku regedit kliknij Klucz i wartości w podkluczu REGISTRY, jak pokazano na rysunku A poniżej:
 4. Kliknij dwukrotnie wartość DWORD o nazwie „DoNotConnectToAnyWindowsUpdateInternetLocations” (lub zmień jej wartość, jeśli istnieje), jak pokazano na rysunku B poniżej:
 5. Jeśli chcesz włączyć lub wyłączyć to ustawienie, ustaw jego wartość na 1 (włączone) lub 0 (wyłączone). Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk OK, jak pokazano na rysunku C poniżej:
 6. Zamknij regedit, klikając Plik > Wyjdź z regedit na pasku menu głównego lub naciskając klawisz F11 na klawiaturze.

Dlaczego chcesz wyłączyć lub ominąć aktualizacje programu WSUS?

Istnieje kilka powodów, dla których ktoś może chcieć wyłączyć lub ominąć aktualizacje programu WSUS.Niektóre osoby mogą nie chcieć otrzymywać aktualizacji z programu WSUS, ponieważ uważają, że aktualizacje są zbyt ważne lub wystarczająco ważne, aby instalować je ręcznie.Inni mogą po prostu nie być w stanie połączyć się z WSUS i woleliby zaktualizować swoje komputery przy użyciu alternatywnych metod.W każdym przypadku wyłączenie lub pominięcie aktualizacji programu WSUS może zapewnić użytkownikowi pewien stopień bezpieczeństwa lub wygody. Jak wyłączyć lub ominąć aktualizacje programu WSUS?Istnieje kilka różnych sposobów wyłączania lub pomijania aktualizacji programu WSUS.Najprostszym sposobem jest otwarcie ustawień usługi Windows Update w systemie Windows 10 i ustawienie opcji Automatycznie pobieraj aktualizacje na Wył.Uniemożliwi to systemowi Windows 10 pobieranie jakichkolwiek nowych aktualizacji z WSUS i zamiast tego będzie polegać na ręcznym pobieraniu z serwerów Microsoft Update.Inną metodą jest użycie narzędzia innej firmy, takiego jak WUSABSI, które pozwala przeskanować komputer w poszukiwaniu nieaktualnego lub podatnego na ataki oprogramowania, a następnie automatycznie usunąć je z systemu za pomocą automatycznego procesu usuwania aktualizacji.Wreszcie, możesz także użyć programu regedit na swoim komputerze, aby wyłączyć określone funkcje usługi Windows Update, takie jak sprawdzanie dostępności nowych wersji oprogramowania, pobieranie poprawek i wysyłanie powiadomień o dostępnych aktualizacjach. Czy jest coś, o czym powinienem pamiętać podczas wyłączania lub omijania WSUS?Tak, jest kilka rzeczy, o których należy pamiętać podczas wyłączania lub pomijania aktualizacji programu WSUS.Najpierw upewnij się, że masz kopie zapasowe wszystkich ważnych danych przed wyłączeniem lub pominięciem aktualizacji WSUS, ponieważ może to spowodować utratę informacji, jeśli coś pójdzie nie tak podczas procesu.Additionally, be aware that by disablingorbypassingWSUSServiceyoumaylosetheabilitytoinstallnewupdatesfromMicrosoftUpdateandworse yetyoumayexperiencefaultysoftwareinstalledonthelinuxsystemswhichcouldresultintroubleoperatingyourcomputerindefinitelyorleadtotranscendentaldamage.(FormoreinformationondisablingandbypassingsupportforWindowsupdateseattheregistrykey "HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREPoliciesMicrosoftWindowsUpdate".)What other steps do I need take in order for my computer notto receive any more updated via wsus?

Oprócz powyższych aktualizacji, konieczne może być podanie dodatkowych informacji z komputera:

- Jaki jest typ komputera PC ( laptop , komputer stacjonarny , tablet )

- Czy nasz system operacyjny i aplikacje są aktualne?Jeśli nie, jaka może być tego przyczyna?

- Czy komputer jest podłączony do Internetu?Jeśli nie, co może należeć do innego połączenia wymaganego od serwerów Microsoft Update?

— Ilu użytkowników używa obecnie tego komputera do pracy/edukacji.

Jak sprawdzić, czy mój komputer używa lokalnego, czy zdalnego serwera WSUS do aktualizacji?

Nie ma jednej ostatecznej odpowiedzi na to pytanie.W zależności od konkretnej sytuacji możesz określić, jakiego typu serwera używa Twój komputer, przeglądając ustawienia w programie Windows Server Update Services (WSUS) lub korzystając z narzędzia innej firmy.

Jeśli Twój komputer korzysta z lokalnego serwera WSUS, musisz sprawdzić, czy aktualizacje są pobierane z tego serwera, a nie ze zdalnego źródła.Aby to zrobić, otwórz Menedżera usług Windows Server Update Services (WSUS) i wybierz kartę „Ustawienia”.W sekcji „Źródło aktualizacji” upewnij się, że pole „Serwer lokalny” jest zaznaczone.Jeśli Twój komputer korzysta ze zdalnego serwera WSUS, musisz określić, czy aktualizacje są pobierane z tego serwera automatycznie, czy też musisz ręcznie zainicjować proces aktualizacji.Aby automatyczne aktualizacje działały, zarówno lokalny serwer WSUS, jak i zdalny serwer WSUS muszą być skonfigurowane jako część środowiska Active Directory Domain Services (AD DS).Możesz skorzystać z narzędzia Microsoft Support Lifecycle Management Toolkit (SLM) 2012 R2, aby uzyskać wskazówki dotyczące wdrażania usług AD DS lub innego narzędzia innej firmy, takiego jak Microsoft System Center Configuration Manager 2007 R2 SP1 — Podręcznik wdrażania — Korzystanie z obiektów zasad grupy do aktualizacji . Jeśli nie możesz określić, czy aktualizacje są pobierane automatycznie, prawdopodobnie będziesz musiał skonfigurować komputer tak, aby łączył się bezpośrednio ze zdalnym serwerem WSUS zamiast polegać na aktualizacjach automatycznych.Aby to zrobić, otwórz Ustawienia > Panel sterowania > Narzędzia administracyjne > Połączenia sieciowe i kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie skojarzone z Twoją instancją programu WSUS.Stąd wybierz Właściwości i w sekcji „Typ połączenia” wybierz „Połączenie z serwerem”.Na karcie Ogólne ustaw opcję „Użyj SSL/TLS” na „Tak”.